TÜRK TİCARET KANUNU

Web Sitesi Zorunluluğu

Türk Ticaret Kanunu - Web Sitesi Zorunluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.Yürürlüğe girecek kanunun Ticaret Unvanı ve İşletme Adı olarak geçen Üçüncü kısmında her tacirin kullanması zorunlu bilgiler 39. Maddede sayılmış maddenin son bölümüne “Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. “ İbaresi konulmuştur. Bu da tüm şirketlerimize internet sitesi yaptırma veya mevcut sitelerini yeni kanunumuza uygun hale getirme zorunluluğu getirmiştir.

Yeni ticaret yasamızı incelediğimiz zaman;
(39,171,174,198,353,359,399,414,420,422,428,448,450,455,460,461,482,483,486,524,541,1524) maddelerinde internet sitesini ilgilendiren bilgilerin olduğunu görmekteyiz. Bu kanun maddelerinin detayları ile sizleri çok boğmadan kısaca internet sitesi konusunu soru cevap şeklinde yazarak sorumluluk ve zorunluluklarımızı belirteceğim.

Yasaya göre neden internet sitesi kurdurmalıyız?

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hedefleri arasında yer alan şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini göz önüne aldığımızda; bu maddenin kanunun ortaya çıkmasındaki amaçlarla ne kadar paralel olduğu görülmektedir. İnternet sitesinde amaç şeffaflık ilkesi gereği kamunun aydınlatılmasıdır. İlgililerin, istediği zaman görebileceği bilgi ya da belgeler, yazışmalar ve açıklamaların doğru ve eksiksiz bir şekilde internet sitesinde bulunmasının sağlanmasıdır.

Kimler internet Sitesi Yapmak Zorunda?

Yeni ticaret kanunumuzda sermaye şirketleri web sitesi yaptırmak zorundadırlar. Yasaya göre sermaye şirketleri ise şunlardır:
1.Anonim Şirketler
2.Limitet Şirketler
3.Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Şahıs şirketlerinde web sitesi yapması zorunlu değildir

İnternet sitesinde bulunması gereken asgari bilgiler nelerdir?
1. Şirketin sicil numarası
2. Ticaret Unvanı,
3. İşletmenin Merkezi,
4. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı
5. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları

Ticaret yasasındaki cezalar ne zaman uygulanmaya başlanacak?
1524. madde de geçen hapis ve para cezaları 1 Temmuz 2013’te devreye giriyor

İnternet sitesinde yayınlanması zorunlu bilgiler nelerdir?
1. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
2. Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
3. Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan kararlar
4. Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
5. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
6. Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
7. Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. 8. Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
9. Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri. 10. Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
11. Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
12. Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

İnternet sitesindeki bilgiler ile ilgili diğer sorumluluklar nelerdir?
1. Öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.
2. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
3. İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
4. Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.
5. Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

İnternet Sitesi İle İlgili Cezai Sorumluluklar nelerdir?
Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limitet şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

İnternet sitesi konusunda başka nelere dikkat edilmeli?
Yasadaki maddelerden de anlaşılan istenen internet sitesinin nitelikleri oldukça kapsamlı. İçeriğin zengin ve sürekli güncel olması isteniyor. Bu durumda internet sitesinin tek sefere mahsus yapılacak bir siteden ziyade sürekli şirketin kontrolünde olan kolayca değiştirilebilen bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Zorunlu internet sitesi oluşturturken önerim;
1. Sitenizin mutlaka yönetici panelli olmalı.
2. Hizmet sağlayan firma kurumsal olmalı
3. Web sitesi geliştirilebilir olmalı.
4. Zorunlu web sayfası için istenecek yeniliklere cevap vermeli.
5. Sitenizi yaptırmadan veya yaptırırken hukuk danışmanınıza ve mali müşavirinizin danışmanlığına mutlaka başvurun


Kaynak : http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/yeni-ticaret-yasamizda-internet-sitesi-zorunlulugu-8156

Mutlu Müşterilerimiz